Sunday, May 20, 2007

ဒီလိုေနရာေတြမွာ လွဴပါ့မယ္

(၁) မိဘမဲ့ ခိုးကိုးရာမဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ား၊ ဌာနမ်ား။

(၂) ခိုကိုးရာမဲ့ အဘိုး၊ အဘြားမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား။

(၃) ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ဳိ႕တဲ့ ခ်ဳိ႕ယြင္းသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ွ ဌာနမ်ား။

(၄) မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ား။

(၅) နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမ်ား။

(၆) မသန္စြမ္းသူမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ား။

(၇) သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံစားရသူမ်ား။

No comments: